Categorieën
Blogs

Gebruik van hennep op medicinale gronden reden voor vrijspraak?

|

Een veelvuldig gehoord verweer van cliënten is dat zij thuis hennep telen voor eigen gebruik. Zij oogsten de toppen van de plant en gebruiken dit ter bestrijding van pijn die zij lijden door een (vaak)chronische ziekte. Het betreft dan het roken van hennep of om er thee van te trekken en dit te drinken. De hennep heeft dan een medicinale werking.

Het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken of aanwezig hebben van hennep is verboden op grond van de Opiumwet. Wanneer er hennep door de politie wordt aangetroffen wordt daarmee in principe de wet overtreden en is de betrokkene strafbaar.

Handelend in noodtoestand

In uitzonderlijke individuele gevallen kunnen de gedragingen zoals de in artikel 3 van de Opiumwet genoemde handelingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld, gerechtvaardigd worden geacht. In zo’n geval moet door de verdediging worden gesteld en aannemelijk worden gemaakt dat er is gehandeld in noodtoestand. Dat wil zeggen dat de pleger van het feit staande voor de noodzaak te kiezen uit onderlinge strijdige plichten en belangen, de voor hem zwaarstwegende (geneeskundige effect) laat prevaleren.

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 29 maart j.l. overweegt het hof als volgt: “Ook in een geval als het onderhavige waarin de wetgever een bijzondere regeling heeft getroffen voor de afweging van de aan de naleving van de wet verbonden nadelen – namelijk in de vorm van de mogelijke verlening van en ontheffing in verband met een geneeskundige toepassing van cannabis – is een beroep op noodtoestand niet zonder meer uitgesloten, maar een dergelijk beroep zal slechts bij hoge uitzondering kunnen worden aanvaard”.

Wanneer door de verdediging een beroep op overmacht noodtoestand wordt gedaan, wordt daarmee bedoeld dat er voor de cliënt in kwestie geen andere keuze en geen alternatieven bestonden dan de cannabis te gebruiken om de pijnklachten mee te bestrijden. De cliënt mocht in redelijkheid de keus maken om zelf hennep te kweken teneinde deze hennep voor zijn pijnbestrijding te gebruiken.

Zo’n verweer wordt niet zo maar gehonoreerd en aangenomen. Dit zal moeten worden ondersteund door een deskundige (vaak met een medische achtergrond). De deskundige zal in een rapport moeten aangeven of er nog redelijke alternatieven zijn voor de betrokkene in kwestie om d pijn te bestrijden of om met de pijn om te gaan. De diagnose (hetgeen ten grondslag ligt aan de pijn) zal daarbij een grote rol spelen. Er wordt dus kritisch naar het individuele geval gekeken.

In de genoemde uitspraak van 29 maart j.l. heeft een van de deskundigen geconcludeerd dat er vooralsnog geen plaats was voor het voorschrijven van cannabis, omdat cannabis de pijn zelfs zou kunnen versterken bij een diagnose van de betrokkene in kwestie. Omdat de deskundige tot deze conclusie komt en dus eigenlijk zegt dat er andere alternatieven bestaan werd door het hof de overmacht situatie niet aangenomen. Dat betekent dat het kweken van hennep in dit geval niet gerechtvaardigd was. Omdat het overmacht verweer niet werd gehonoreerd volgde er geen vrijspraak.

Vanwege de beperkte inbreuk van de overtreding en het feit dat de betrokkene alleen voor zichzelf kweekte werd er toepassing gegeven aan artikel 9 a Sr 9 schuldig verklaring zonder oplegging van straf.

Deel deze pagina

Door Mr. Maartje Schaap

Strafrecht Advocaat