Categorieën
Blogs

Landelijke pleitwedstrijd

|

Op vrijdag 10 september 2021 deed mr. Wilke Koopmans mee aan de Landelijke Pleitwedstrijd in Utrecht. Zij vertegenwoordigde de drie Noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland) en moest het opnemen tegen de afgevaardigden van de andere arrondissementen uit Nederland.

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de pleitwedstrijd ontving zij de casus. In haar dagelijkse praktijk houdt zij zich uitsluitend bezig met het strafrecht, maar nu moest zij een civiele casus bepleiten. Belangstellenden konden de wedstrijd bijwonen via een videoverbinding.

Wilke heeft een heel mooi resultaat behaald. Zij heeft de tweede prijs gewonnen! De jury bestond uit een rechter, advocaat en presentatiedeskundige. De jury gaf aan dat Wilke hen met haar nuchtere verstand, goede dossierkennis en mooie pleitstijl wist te overtuigen.

Categorieën
Blogs

Oog om oog, tand om tand?

|

Wanneer iemand u slaat, mag u dan in alle gevallen terugslaan? Ten onrechte wordt gedacht dat in zo’n situatie altijd sprake is van zelfverdediging. Zo simpel ligt het juridisch echter niet.

In het strafrecht wordt zelfverdediging ook wel noodweer of noodweerexces genoemd. Er is niet zomaar sprake van noodweer of noodweerexces. Er moet aan een behoorlijk aantal vereisten worden voldaan voordat juridisch gezien ook gesproken kan worden van zelfverdediging. In deze blog schets ik de vereisten in hoofdlijnen.

Noodweer
Om een beroep te kunnen doen op noodweer dient aan de volgende vereisten te worden voldaan.

  1. Er moet sprake zijn van een ogenblikkelijke aanranding van uw of andermans lichaam, seksuele eerbaarheid of goederen. In sommige gevallen valt hieronder ook de dreiging dat u wordt aangevallen. Deze dreiging dient objectief gezien echt te hebben bestaan.
  2. De aanranding moet wederrechtelijk zijn. In de meeste gevallen is hiervan sprake. Uw buurman mag u bijvoorbeeld niet mishandelen. Er bestaan echter ook gevallen waarin de aanranding niet wederrechtelijk is. Een voorbeeld hiervan betreft een aanhouding door een politieagent waarbij gepast geweld wordt toegepast. 
  3. De zelfverdediging moet noodzakelijk zijn. Deze eis valt uiteen in twee onderdelen: proportionaliteit en subsidiariteit. De eis van proportionaliteit houdt in dat u evenredig handelt ten opzichte van de aanranding. Wanneer u wordt geslagen, mag u niet twintig keer terug schoppen. U mag enkel geweld toepassen dat nodig is voor de verdediging.

De eis van subsidiariteit houdt in dat wanneer u wordt aangevallen, u moet kiezen voor het minst ingrijpende alternatief om u of een ander in veiligheid te brengen. Wanneer u kunt vluchten, wordt in principe van u verwacht dat u vlucht. De vraag is wel of dit in alle gevallen van u verlangd kan worden. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.  

Wanneer een rechter oordeelt dat sprake is geweest van noodweer dan was uw handelswijze niet wederrechtelijk.

Noodweerexces
Wanneer de wijze waarop u zich hebt verdedigd niet noodzakelijk was, dan kan bekeken worden of sprake was van noodweerexces. Bekeken wordt dan of de overschrijding van de noodzakelijke verdediging u kan worden verweten.  

Om een geslaagd beroep op noodweerexces te kunnen doen moet sprake zijn van een aantal omstandigheden.

  1. Er moet sprake zijn van een noodweersituatie. Dit betekent dat sprake moet zijn van een ogenblikkelijke aanranding van uw of andermans lichaam, seksuele eerbaarheid of goederen. Daarnaast moet de aanranding wederrechtelijk zijn.
  2. De grenzen van de noodzakelijke verdediging zijn overschreden. Dit houdt in dat aan de eis van proportionaliteit of subsidiariteit niet is voldaan.
  3. Die overschrijding van de noodzakelijke verdediging moet het gevolg zijn geweest van een hevige gemoedsbeweging. Die gemoedsbeweging moet weer het gevolg zijn geweest van de aanranding. Er dient dus sprake te zijn van een dubbele causaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin X al een langere periode erg bang is voor Y. X wordt vervolgens door Y geslagen. X reageert hierop door Y terug te slaan waardoor Y op de grond valt. Uit angst om nogmaals geslagen te worden slaat X vervolgens nogmaals terwijl dit wellicht niet meer nodig was.

Wanneer de rechter oordeelt dat sprake is geweest van noodweerexces dan betekent dat dat u – gegeven de omstandigheden – geen verwijt kan worden gemaakt. U bent dan niet strafbaar.

Of sprake is van noodweer of noodweerexces hangt af van alle omstandigheden van het geval. Het is van groot belang dat uw verklaring goed in het strafdossier terechtkomt. Wordt u gehoord als verdachte van een geweldsmisdrijf en bent u van mening dat sprake was van zelfverdediging? Neem dan contact op. Voorafgaande aan het politieverhoor kunnen wij u voorzien van advies. Ook kunnen wij u bijstaan tijdens het politieverhoor en ter zitting.     

Categorieën
Blogs

1 getuige = geen getuige!

|

Dit adagium is bij velen bekend.

Het speelt een cruciale rol in het strafrecht. En meer specifiek in zedenzaken.

Dit brengt met zich dat, bij een ontkennende verdachte, veelal slechts de (getuigen)verklaringen van het veronderstelde slachtoffer als wettig bewijsmiddel voorhanden zijn. Op grond van het bepaalde in artikel 342, tweede lid, Wetboek van Strafvordering – dat de tenlastelegging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan – kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter echter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige.

Categorieën
Blogs

Levert een tongzoen verkrachting op?

|

Op 21 juli 2020 diende een zaak bij de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. De verdenking betrof primair verkrachting (242 Sr), subsidiair een poging tot verkrachting en meer subsidiair een aanranding van de eerbaarheid (246 Sr).

De discussie tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging ging ter zitting vooral over de vraag of een tongzoen in combinatie met het steken van vingers in een mond juridisch gezien gekwalificeerd kan worden als verkrachting.

Categorieën
Blogs

De Wet Straffen en Beschermen; beschermt niemand

|

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 juni jl.  ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Hierdoor treedt de wet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De toepassingsvoorwaarden bij het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) aan langgestraften worden hierdoor aangescherpt. Een zeer zorgelijke ontwikkeling als je het mij vraagt.

Categorieën
Blogs

De wereld staat stil, maar de criminaliteit gaat door

|

Over hoe de criminaliteit viraal gaat

Het is een rare tijd. De straten zijn zo goed als leeg. Winkels, horeca en ook rechtbanken zijn gesloten. Iedereen is in afwachting van wat Den Haag besluit. Komt er een lock down? De angst die heerst is zeer voelbaar in de maatschappij. We zijn angstig voor onze gezondheid en de financiële gevolgen die het Corona virus heeft op onze economie. Om die reden doen we aan crisisbeheersing. Er is een Noodverordening van kracht.

Categorieën
Blogs

Discriminerende CBR-perikelen

|

Omwille van een taalbarrière een veel zwaardere maatregel met als gevolg: niet autorijden.

Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik vind dat de vorderingsprocedure van het CBR onvoldoende waarborgen bevat voor burgers. Zo nam ik nu ook met verbazing kennis van een besluit dat mijn cliënte ontving van het CBR. Anno 2020 – waarin een groot deel van Nederland de Nederlandse taal niet vloeiend spreekt – heeft het CBR kennelijk nog geen voorzieningen om in het kader van opgelegde maatregelen taalbarrières op te vangen. Mijn cliënte krijgt een veel zwaardere maatregel opgelegd enkel en alleen omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende zou beheersen. Hieronder licht ik de kwestie nader toe.

Categorieën
Blogs

Bezwaar tegen oplegging cursus CBR gegrond verklaard

|

Onlangs ontving mijn cliënt een besluit van het CBR waarin stond dat hij moest meewerken aan een cursus. Mijn cliënt wordt namelijk verdacht van een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u binnen de bebouwde kom.

De politie heeft hiervan een melding gedaan aan het CBR, waarna het besluit van het CBR volgde. Namens cliënt heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het CBR.

Categorieën
Blogs

Rijden onder invloed: een onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR

|

Wanneer de politie vermoedt dat u onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden, kan een mededeling worden gedaan aan het CBR. De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn. In deze blog leg ik de procedure en de mogelijke gevolgen uit.
Het CBR kan onder bepaalde voorwaarden besluiten dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw rijgeschiktheid. Niet alleen zijn de kosten van zo’n onderzoek erg hoog. Ook kan het gevolg zijn dat u een hele lange tijd geen motorvoertuig meer mag besturen. U mag wel op een bromfiets rijden.

Categorieën
Blogs

Artikel 123b, weg ermee! “De recidiveregeling bij het rijden onder invloed”

|

Een rijbewijs kan van rechtswege (dus automatisch) door een strafbeschikking of onherroepelijke rechterlijke veroordeling ongeldig worden verklaard op grond van de zogenoemde “recidiveregeling ernstige verkeersdelicten”. Dit staat in artikel 123b WVW 1994en wordt ook wel het “puntenrijbewijs” genoemd.